27083 Tonopah Dr
27083 Tonopah Dr, Buckeye, AZ, 85396